Hem   |   Kontakta  

 

Startsida

Gerry Tapper

Kälvestensmetoden

Utbildning

 

 

Kälvestens intervju- och tolkningsmetod

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet

Kälvestens intervju- och tolkningsmetod har sitt ursprung i en socialpsykiatrisk undersökning av ett slumpmässigt urval skolpojkar i Stockholm och deras familjer. Det omfattande materialet, som blev resultatet av studien, har presenterats i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten, 1964) och 217 Stockholmsfamiljer (Kälvesten & Meldahl, 1972). Dessa studier har sedan följts av ytterligare forskningsstudier innan Kälvesten/Meldahl presenterade sin utredningsmodell i boken Familjepsykologi (1982). De ursprungliga forskningsintervjuerna i de socialpsykiatriska undersökningarna utvecklade Kälvesten/Meldahl till ett redskap i det praktiska sociala arbetet vid utredningar av främst familjehem men även som en hjälp i utredningar för medgivande vid adoptioner. Metoden finns beskriven i Kälvesten & Meldahls bok Familjepsykologi (1982) och senare i forskningsstudien Ett utvalt hem till ett utvalt barn (2013) av Bodil Rasmusson & Margareta Regnér. Den senare boken är en utmärkt beskrivning metodens forskningsgrund och själva essens.

De reviderade familjeintervjuerna visade sig vara fruktbara att använda i det sociala utredningsarbetet för att få bättre kunskap och förståelse av relationerna inom en familj, mellan de vuxna och mellan föräldrar och barn. Den kunskap man får genom livsberättelserna i intervjuerna ger, genom tolkning, möjlighet att få en inblick i familjernas samspel, vilket ökar förståelsen för deras inre känslomässiga liv. För detta krävs dock grundläggande kunskap om det objektrelationsteoretiska synsätt som metoden bygger på, liksom förståelse för den tankegång som 3-generationsperspektivet innebär.

Tillämpningen av intervjun kräver noggrannhet och eftertanke, eftersom den intervjuades personliga integritet berörs. En given förutsättning är att intervjuaren har den grad av självkännedom, som erhålls genom att man själv blivit intervjuad. En annan viktig förutsättning är att tolkningen av intervjuerna förutsätter handledning av en person, som både har kunskap om metodens tillämpning och psykosociala teori och som står utanför den verksamhet som genomför intervjuerna. Noggrant planerade och väl genomförda intervjuer ger förutom möjlighet till större förståelse av familjens resurser och sårbarhet, en bättre kontakt med de intervjuade personerna.

Det övergripande syftet med tolkningen av Kälvestenintervjuer är att förstå hur de vuxna förhåller sig i relationen till de psykologiskt grundläggande behoven av känslomässig trygghet och självständighet. Balansen av dessa två behov – närhet och självständighet – är tolkningens huvudsakliga fokus. Att leva i känslomässigt nära relationer är att leva med en viss spänning och konflikt mellan dessa grundläggande behov. Hur detta ser ut i familjen är avgörande för förståelsen av om det finns ett tillräckligt känslomässigt överskott inom familjen, som kan komma ett barn tillgodo vid placering i familjen. Tolkningen grundar sig på tankegången, att ju mer de vuxna har sina båda behov av trygghet och självständighet tillgodosedda under uppväxten och i det fortsatta livet, desto sannolikare är det att dessa behov är i god balans i den vuxna relation de lever i. Detta skapar goda möjlighet för de vuxna att se och förstå barnen utifrån barnens behov.

Intervju- och tolkningsmetoden har främst tillämpats vid utredningar av familjehem. Men den kan också användas i samband med utredningar för medgivande till adoption. Intervju- och tolkningsmetoden bygger på att två intervjuare samarbetar och samtidigt utför sina intervjuer. Ensamstående personer kan också intervjuas, men då behöver man noggrant tänka igenom hur man ska förhålla sig till de områden i intervjun som kommer att sakna en motpart.

Förutom grundutbildningen i metoden utgör både gedigen beteendevetenskaplig utbildning och yrkeserfarenhet nödvändiga förutsättningarna vid användningen av metoden.

 

Referenslitteratur

Crafoord, C. Människan är en berättelse. N&K, 1994

Jonsson, G. & Kälvesten, A-L. 222 Stockholmspojkar. Almqvist & Wiksell, 1964

Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. 217 Stockholmsfamiljer. Tidens förlag, 1972

Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. Familjepsykologi. Liber, 1982 (utgången på förlaget, finns möjligen på bibliotek)

Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn. N & K 2013

 

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Promenaden 51  |  211 38 Malmö   |   mbjweb  |  © 2018-10-20